Algemene Voorwaarden Aletsmove

 

Het bezoekadres van A let`s move is gevestigd aan de Vitus Beringstraat 12 te Emmen. A let`s move staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met het correspondentieadres, De Kap 27, 7891 LN te Klazienaveen onder nummer 68144504.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door A let`s move.

Een training is elke activiteit aangeboden en/of verzorgd door A let`s move.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

Zowel door aanschaf van een strippenkaart of abonnement alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

A let`s move kan deze algemene voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van A let`s move. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het A let`s move toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen A let`s move en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het voldoen van de betalingsverplichting van de Deelnemer.

Voor A let`s move ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

De verschillende abonnementsvormen staan op de website.

Een deelnemer kan een abonnement vervangen door een ander abonnement.
A) Doormiddel van schriftelijk bericht via een sms, email, WhatsApp aan A let`s move.
B) Het nieuwe abonnement start op de eerste dag van een nieuwe maand nadat het verzoek is ontvangen.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

Een strippenkaart of abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Een strippenkaart of abonnement zijn beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaart is 12 maanden vanaf de aanschafdatum. Een abonnement is na betaling 1 maand geldig.

Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap, een langdurig verblijf in het buitenland of anders, kan de geldigheid van een strippenkaart worden verlengd indien dit schriftelijk is overlegd met A let`s move.

Een strippenkaart loopt na 12 maanden automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

4. PRIJZEN EN BETALING

De actuele prijzen van de strippenkaarten en de abonnementen staan op de website van A let`s move. A let`s move heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van A let`smove. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten.

Betalingen geschieden via maandelijkse betalingen aan A let`s move.

A let`s move heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING
Een Deelnemer kan een overeenkomst met A let`s move ontbinden via een sms, email of WhatsApp gericht aan A let`s move.

Er is sprake van 1 maand opzegtermijn. De overeenkomst loopt 1 maand langer door vanaf de datum dat de overeenkomst is opgezegd. En de overeenkomst is geldig tot de laatste dag van de maand.

Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

A let`s move is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van A let`s move.

Buitengewone omstandigheden leveren voor A let`s move altijd overmacht op en ontheffen A let`s move van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is A let`smove ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. A let`s move is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan de Deelnemer door A let`s move van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een training geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico.

A let`s move, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een training.

Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van A let`s move, haar medewerkers en trainers, is A let`s move niet aansprakelijk.

A let`s move is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

A let`s move is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts en dit kenbaar te maken aan de trainer van A let`s move.

A let`s move behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

A let`s move is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

A let`s move respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.Klik hier voor onze specifieke privacy voorwaarden.

A let`s move gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal A let`s move deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

A let`s move zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De trainers van A let`s move en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel A let`s move de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan A let`s move niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van A let`s move sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door A let`s move gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. A let`s move aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van A let`s move.

9. KLACHTEN

Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van A let`s move zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij A let`s move te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij A let`s move via info@aletsmove.nl.

A let`s move beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien A let`s move verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de Deelnemer na de constatering hiervan.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door A let`s move.

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Alet Lingenaar
Personal Trainer, Lifestyle Coach 
&  Sportdocent


  06 29 00 37 78
  
  info@aletsmove.nl

  www.aletsmove.nl


Agenda

Maandag 6 Maart  Kennismaking info avond 
Start2Run De Muur 
19.00 - 20.00 uur 


Dinsdag: Technicore training 
19.00 - 20.00 uur 


Woensdag: Fitkids
17.30 - 18.30 uur 

Vrijdag: Looptraining 
19.00 - 20.00 uur 

Personal Training 
In overleg in te plannen Trainingstijden